Regulamente de organizare si functionare

R O M Â N I A

JUDEŢUL BOTOŞANI

PRIMĂRIA COMUNEI RĂCHIŢI

 

Anexa nr. 1

la DISPOZIȚIA nr. 69/04.02.2011

 

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

al aparatului de specialitate al primarului comunei RĂCHIŢI

 

 

R     Ă      C     H     I      Ţ      I

Februarie 2011

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PRIMĂRIEI COMUNEI RĂCHIŢI

1.1 Noţiuni generale

1.2 Structura organizatorică a Primăriei Comunei Răchiți

1.2.1 Relaţiile in cadrul instituţiei

1.2.2 Structura aparatului propriu al Primarului Comunei Răchiți

 

CAPITOLUL 2 – ATRIBUŢIILE ŞI OBIECTIVELE COMPARTIMENTELOR DIN APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RĂCHIȚI

2.1 PRIMARUL

2.2. VICEPRIMARUL

2.3 ADMINISTRATORUL PUBLIC

2.4 SECRETARUL PRIMĂRIEI

2.5 ȘEF BIROU CONTABILITATE RESURSE UMANE, TAXE ȘI IMPOZITE

2.6 ȘEF SERVICIU VOLUNTAR SITUAȚII DE URGENȚĂ

 1. 7 COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

2.8 COMPARTIMENTUL JURIDIC

2.9 COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

2.10 COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

2.11 COMPARTIMENTUL CULTURĂ

2.12 COMPARTIMENTUL FINANȚE CONTABILITATE

2.13 COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

2.14 COMPARTIMENTUL GESTIUNEA BUNURILOR MATERIALE

2.15 COMPARTIMENTUL IMPOZITE ȘI TAXE

2.16 COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

2.17 COMPARTIMENTUL CADASTRU ȘI URBANISM

2.18 COMPARTIMENTUL MONITORIZARE SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE

2.19 COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

2.20 COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

2.21 SERVICIU VOLUNTAR SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

CAPITOLUL 3 COMISII

 

CAPITOLUL 4 REGULI SI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE

 

CAPITOLUL 5 ALTE REGLEMENTĂRI

 

CAPITOLUL 6 DISPOZIȚII FINALE

 

ANEXE

Preambul

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răchiţi a fost elaborat în conformitate cu prevederile

 • Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
 • Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, modificată şi completată prin Legea nr. 249/2006,
 • Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, modificata si completata,
 • Legii nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată,
 • Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
 • Legii nr. 171/2004 pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003,
 • Legii nr. 53/2004 privind Codul Muncii, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 55/2006,
 • Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,
 • Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile bugetare,
 • Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de integrare, modificată şi completată de OUG nr. 49/2007,
 • Hotărârii Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,

precum şi a altor acte normative în vigoare, în temeiul cărora îşi desfăşoară activitatea Primarul Comunei Răchiţi, viceprimarii, secretarul şi aparatul de specialitate al Primarului Comunei Răchiţi.

 

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PRIMĂRIEI COMUNEI RĂCHIŢI

1.1 Noţiuni generale

Art. 1 Primăria comunei Răchiți îşi desfăşoară activitatea în sediul situat în comuna Răchiți, judeţul Botoşani, care este adresa oficială folosită în toate documentele elaborate în instituţie.

Art. 2. Aparatul propriu al Consiliului Local al Comunei Răchiți este organizat pe compartimente, potrivit structurii organizatorice stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local, şi asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin Primăriei Comunei Răchiți, ca organ local al administraţiei publice locale.

În activitatea sa, pentru asigurarea condiţiilor de executare a legilor, aparatul executiv al primăriei răspunde de executarea lucrărilor potrivit atribuţiilor stabilite in prezentul regulament, asigură aducerea la îndeplinire a actelor normative adoptate de Parlamentul şi Guvernul României, a ordinelor Prefectului judeţului Botoşani, a Hotărârilor Consiliului Local precum si a dispoziţiilor Primarului Comunei Răchiți.

Compartimentele de lucru în înţelesul prezentului regulament sunt direcţiile, birourile si compartimentele independente, aflate in subordinea Primarului.

Legătura între diferitele compartimente ale Primăriei Comunei Răchiți se face prin conducătorii acestora.

Legătura cu alte instituţii sau cu conducerea ministerelor şi a celorlalte organe ale administraţiei de stat, prin reprezentanţi legali ai Primăriei.

Conducătorii compartimentelor de specialitate prezintă, la cererea şefului ierarhic superior, ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le conduc.

Conducătorii compartimentelor de specialitate vor colabora permanent în vederea îndeplinirii la timp şi in mod corespunzător a sarcinilor ce le revin.

În funcţie de specificul activităţii fiecăruia, şi în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, compartimentele din cadrul aparatului propriu întocmesc referate şi proiecte de dispoziţii pe care le prezintă Primarului in vederea emiterii acestora.

Conducătorii compartimentelor de specialitate, din dispoziţia sau cu aprobarea Primarului Comunei Răchiți, vor putea stabili şi alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul Regulament, pentru personalul din cadrul acestora.

Aceste sarcini vor fi prezentate în scris şi asumate sub semnătura de către cei îndreptăţiţi să le aducă la îndeplinire.

 

1.2 Structura organizatorică a Primăriei Comunei Răchiți

Art. 3. Structura organizatorică a Primăriei Comunei Răchiți este în conformitate cu Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală şi a fost elaborată, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale aparatului de specialitate.

Art. 4. – În conformitate cu prevederile art.61, alin(3) şi alin(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, organigrama şi numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Răchiţi, are în prezent următoarea componenţă:

 1. Funcţii de demnitate publică 2 posturi din care:

1 post primar

1 post viceprimar

 1. Funcţii publice

de conducere        2 posturi din care:

1 post secretar primărie

1 post şef birou contabilitate resurse umane, taxe şi impozite

 

de execuţie            8 posturi consilieri din care:

3 posturi birou contabilitate resurse umane, taxe şi impozite

1 post compartimentul juridic

2 posturi la compartimentul cadastru şi urbanism

1 post compartimentul stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială

1 post Registrul Agricol

5 posturi referent din care

3 posturi la compartimentul financiar-contabil;

1 post la compartimentul agricol;

1 post la compartimentul social.

 1. Personal cu contract individual de muncă:

de conducere        2 posturi din care:

1 post – administrator public;

1 post – şef Serviciu Voluntar Situaţii de Urgenţă(SVSU)

de execuţie

2 posturi consilieri din care

            1 post compartimentul stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială

1 post compartimentul monitorizare servicii

1 post referent compartimentul cultură

2 posturi compartimentul administrativ din care:

1 post guard

1 post muncitor calificat

( vezi Anexa nr. 1)

 

 

1.2.1 Relaţiile in cadrul instituţiei

Art. 5. În cadrul structurii organizatorice, se stabilesc relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de reprezentare, de control.

Relaţiile de autoritate ierarhică presupun:

 1. a) subordonarea Viceprimarului faţă de Primar;
 2. b) subordonarea , şefilor de birou, după caz, faţă de Primar, Viceprimar şi Secretarul Primăriei, în limitele competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, de dispoziţiile Primarului şi a structurii organizatorice;
 3. c) subordonarea personalului de execuţie faţă de şefii ierarhici superiori.

Relaţiile de autoritate funcţională se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a primăriei, între acestea şi serviciile publice şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecărui compartiment, obiectul de activitate sau competenţele legale şi în limitele prevederilor legale.

Relaţiile de colaborare se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a primăriei sau între acestea şi compartimentele corespondente din cadrul unităţilor, instituţiilor aflate în subordinea sau coordonarea consiliului.

Relaţiile de colaborare există şi între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Comunei Răchiți şi compartimentele similare ale celorlalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale, ONG-uri etc. din ţară şi străinătate.

Relaţiile de reprezentare se realizează în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de Primar prin dispoziţie. Viceprimarul, Secretarul, Administratorul Public sau personalul compartimentelor din structura organizatorică reprezintă Primăria Comunei Răchiți în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, ONG-uri din ţară şi străinătate.

Relaţiile de coordonare, verificare şi control se stabilesc între Primar şi Viceprimar pe de o parte, şi secretar, Administratorul Public pe de altă parte, conform organigramei.

De asemenea, acelaşi tip de relaţii se stabilesc între compartimentele specializate în control şi unităţile subordonate consiliului sau care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi controlului conform competenţelor stabilite prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată sau prin alte prevederi legale în vigoare.

1.2.2 Structura aparatului propriu al Primarului Comunei Răchiți

Art. 6 Conducerea Primăria comunei Răchiţi este asigurată de:

 1. demnitari – primar

– viceprimar

 1. organe de conducere

– administrator public

– secretar primărie

– şef birou contabilitate resurse umane, taxe şi impozite

– şef Serviciu Voluntar Situaţii de Urgenţă(SVSU).

Art. 7 Subordonarea compartimentelor

a În subordinea primarului comunei Răchiţi îşi desfăşoară activitatea:

a.1 administrator public

a.2 compartimentul audit

 1. În subordinea administrator public îşi desfăşoară activitatea:

b.1 birou contabilitate resurse umane, taxe şi impozite

b.2 compartimentul cadastru şi urbanism

b.3 compartimentul monitorizare servicii şi utilităţi publice

b.4 compartimentul registru agricol

b.5 compartimentul achiziţii

Art. 8 În subordinea viceprimarului primăriei îşi desfăşoară activitatea:

a.1 Compartimentul întreţinere drumuri şi operatori utilaj

a.2 Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă

Art. 9 În subordinea secretarului primăriei îşi desfăşoară activitatea

 1. compartimentul juridic
 2. compartimentul stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială
 3. compartimentul cultură

Art. 10 În subordinea şef birou contabilitate resurse umane, taxe şi impozite a primăriei îşi desfăşoară activitatea

 1. compartimentul finanţe contabilitate
 2. compartimentul resurse umane şi protecţia muncii
 3. compartimentul gestiunea bunurilor materiale
 4. compartimentul impozite şi taxe
 5. compartimentul administrativ

CAPITOLUL 2 – ATRIBUTIILE ŞI OBIECTIVELE COMPARTIMENTELOR DIN APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RĂCHIŢI

 

Biroul si compartimentele din structura aparatului de specialitate au atribuţii

specifice, stabilite în prezentul Regulament.

Seful biroului are obligaţia să stabilească în fisele posturilor si în sarcinile de serviciu

ale personalului din subordine toate activităţile si răspunderile pentru îndeplinirea

atribuţiilor generale si specifice ale structurii din subordine.

Atribuţiile specifice ale compartimentelor din structura aparatului de specialitate

al Primarului comunei Răchiţi, judeţul Botoşani, sunt următoarele

2.1 PRIMARUL

Art. 11 Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este conducătorul administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.

Art. 12 (1) Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2. b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 3. c) atribuţii referitoare la bugetul local;
 4. d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 5. e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În temeiul 63 alin. (1) a) din Legea 215/2001, Primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară si asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului.

Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Primarul:

 1. a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială si de mediu a comunei Răchiţi, judeţul Botoşani;
 2. b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informări;
 3. c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială si de mediu a comunei si le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), Primarul:

 1. a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 2. b) întocmeşte proiectul bugetului local si contul de încheiere a exerciţiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
 3. c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele comunei Răchiţi;
 4. d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 63 alin. (1) lit. d) din Legea 215/2001, Primarul:

 1. a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publică de interes local;
 2. b) ia măsuri pentru prevenirea si, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 3. c) ia măsuri pentru organizarea executării si executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)- d) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală,cu modificările si completările ulterioare;
 4. d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecţiei si controlului efectuării serviciilor publice de interes local precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Răchiţi, judeţul Botoşani;
 5. e) numeşte, sancţionează si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducătorii instituţiilor si serviciilor publice de interes local;
 6. f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local si acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 7. g) emite avizele, acordurile si autorizaţiile date în competenţa sa prin lege si alte acte normative;
 8. h) asigură realizarea lucrărilor si ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului si gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale Primarul colaborează cu serviciile publice de concentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ – teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

Art. 13 Primarul mai îndeplineşte şi alte atribuţii conform legilor în vigoare.

2.2. VICEPRIMARUL

Art. 14 a. Viceprimarul exercită atribuţiile ce le sunt delegate de Primar.

 1. Potrivit art. 57 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, viceprimarul executa atribuţii ce îi sunt delegate de către primar

(1) răspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Răchiţi;

(2) ia măsuri pentru decolmatarea a șanțurilor de scurgere a apei pluviale de pe drumurile comunale cât și a vadurilor, a văilor locale si a podeţelor în scopul asigurării scurgerii apelor mari;

(3) ia măsuri pentru asigurarea ordinii şi disciplinei în cadrul serviciilor pe care le are în subordine;

(4) urmăreşte şi răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia mediului, potrivit legislaţiei în vigoare;

(5) asigură şi răspunde de buna funcţionare a iluminatului public

(6) asigura şi răspunde de exploatarea de iarnă şi vară a autoturismului şi utilajelor

(7) participă la şedinţele Consiliului local şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia;

(8) asigură executarea hotărârilor Consiliului local;

(9) asigură şi răspunde de întocmirea programului de reparaţii la imobilele aflate în administrarea primăriei şi fundamentarea cheltuielilor necesare pentru lucrările de reparaţii capitale si de întreţinere;

(10) acordă audienţe cetăţenilor în probleme a căror rezolvare este de competenţa direcţiilor şi serviciilor coordonate;

(11) răspunde şi coordonează activitatea de administrare a păşunilor din comuna Răchiţi şi fundamentează bugetul anual de venituri si cheltuieli aferent acestei activităţi;

(12) asigură identificarea şi aplicarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale.

(13) asigură şi răspunde de alimentarea cu apă potabilă a localităţilor din comuna Răchiți

(14) răspunde şi coordonează activitatea Serviciului Voluntar Situaţii de Urgenţă

(15) răspunde şi coordonează activitatea de dezăpezire a drumrilor comunale și sătești arondate primăriei

2.3 ADMINISTRATORUL PUBLIC

Art. 15 Administratorul Public este o funcţie publică specifică cu statut special conform Legii 215/2001 republicata din cadrul structurii organizatorice a primăriei şi se subordonează direct primarului. Colaborează cu toate compartimentele primăriei, inclusiv cu serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al comunei Răchiți. Rolul său rezultă din coordonarea de programe, proiecte şi activităţi menite să accelereze modernizarea administraţiei şi serviciilor publice, cu scopul de a creşte calitatea actului administrativ şi a serviciilor publice furnizate cetăţeanului.

Art. 16 Atribuţiile Administratorului Public sunt următoarele:

– elaborarea unui proiect de management;

– aplicarea de principii şi tehnici moderne privind managementul financiar al serviciilor publice pe care coordonează, al proiectelor cu finanţare externe, managementul operaţional;

– elaborarea de politici şi strategii noi în domeniul dezvoltării serviciilor publice comunitare de interes local sau a unor servicii din aparatul de specialitate al primarului;

– atragerea de fonduri extrabugetare in vederea atingerii obiectivelor propuse in strategia de dezvoltare a comunei;

– coordonarea aparatului de specialitate a primarului;

– dezvoltarea de parteneriate cu unităţi administrativ-teritoriale din alte state;

– poate participa la selectarea, angajarea si concedierea personalului angajat în serviciile publice;

– orice alte domenii specifice autorităţii sau instituţiei publice respective şi postului de administrator public.

– răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului

– asigură consilierea primarului pe probleme specifice;

– reprezintă instituţia primarului în relaţia cu cetăţenii, cu administraţia centrală şi locală şi cu alte instituţii şi organizaţii în baza mandatului conferit de primar;

– pregăteşte materiale şi informări necesare emiterii actelor administrative ale primarului;

– asigurarea functiei de purtator de cuvânt al Primariei comunei Răchiți, în lipsa primarului si a viceprimarului.

– asigurarea relaţiei instituţiei cu presa locală şi centrală şi monitorizarea acesteia;

– informarea presei locale şi centrale despre cele mai importante acţiuni ale primăriei şi ale Consiliului Local şi convocarea presei la acţiunile organizate de primărie;

– elaborarea comunicatelor de presă către mass-media centrală şi locală care să informeze asupra activităţii primăriei şi transmiterea comunicatelor de presă;

– mediatizarea activităţii zilnice a direcţiilor primăriei şi gestionarea imaginii instituţiei în ansamblu, mediatizarea acţiunilor primăriei, simpozioanelor, întrunirilor oficiale organizate de aceasta;

– comunicarea informaţiilor de interes public, conform legii informaţiilor publice 544/2001;

– asigurarea accesului la informaţiile de interes public, conform legii 544/2001;

– elaborarea discursurilor oficiale pentru ocazii speciale;

– elaborarea dosarelor de presă necesare evenimentelor organizate de primărie şi pregătirea materialelor cu informaţii necesare pentru conferinţele de presă;

– planificarea şi programarea activităţii de mediatizare prin planuri de mediatizare strategice, tactice şi de execuţie;

– punerea in aplicare a planurilor şi programelor de mediatizare aprobate de conducerea primăriei;

– identificarea şi prelucrarea informaţiei faptice la nivelul instituţiei;

– întocmirea rapoartelor evaluative privitoare la acţiunile de mediatizare;

– planificarea şi organizarea campaniilor de presă;

– elaborarea conţinutului materialelor promoţionale şi de informare: afişe, pliante, broşuri, postere, mape de prezentare – necesare mediatizării evenimentelor organizate de primărie;

– crearea şi întreţinerea de date fotografice şi alte materiale auxiliare necesare activităţii de mediatizare;

– redactarea luărilor de poziţie in cazul in care un anumit eveniment afectează imaginea instituţiei, ca replica la un eveniment consumat sau a cărui pregătire este anunţată ca sigură;

– elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale instituţiei;

– Coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol

– elaborarea materialelor de prezentare pentru evenimentele organizate de primărie sau în care primăria este implicata in colaborare.

2.4 SECRETARUL PRIMĂRIEI

Art. 16 (1) Secretarul Primăriei comunei Răchiţi îndeplineşte, in condiţiile legii, atribuţiile prevăzute la art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

Secretarul Primăriei comunei Răchiţi si alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi însărcinările date de către Consiliul Consiliului Local sau de către Primar.

(2) Secretarul Primăriei are următoarele atribuţii specifice:

 1. a) stabilite prin Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale:
 2. a) – participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local, în cadrul cărora exercită atribuţiile stabilite de Legea nr. 215/2001;
 3. b) – coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, precum şi alte compartimente a căror coordonare a fost stabilită prin hotărâre a Consiliului Local
 4. c) – exercită controlul de legalitate privind activitatea de autoritate tutelară şi asistenţă socială, prin intermediul proiectelor de dispoziţii ale primarului şi proiectelor de hotărâri. Conducerea curentă a activităţii acestor servicii publice revine altor responsabili. Secretarul are dreptul să controleze, să intervină şi să propună primarului dispoziţii motivate în ceea ce priveşte legalitatea activităţilor menţionate.
 5. d) – exercită responsabilităţile conferite de lege în domeniul stării civile;
 6. e) – avizează proiectele de hotărâri ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora şi contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale; dacă un proiect de hotărâre este considerat ilegal, secretarul va transmite în scris refuzul vizei de legalitate împreună cu obiecţiile sale, conform procedurii din Anexa nr. 3 ;
 7. f) – avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii ale primarului; dacă un proiect de dispoziţie este considerat ilegal, secretarul va transmite în scris refuzul vizei de legalitate împreună cu obiecţiile sale;
 8. g) – asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, prin intermediul Serviciului Administraţie Publică Locală;
 9. h) – pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
 10. i) – asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor adoptate de consiliul local sau emise de primar, în termenele legale, prin intermediul Serviciului Administraţie Publică Locală;
 11. j) – asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ, prin intermediul Serviciului Administraţie Publică Locală;
 12. k) – eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret,stabilit potrivit legii, prin intermediul Serviciului Administraţie Publică Locală;
 13. l) – eliberează copii certificate din arhiva Consiliului Local şi alte arhive pe care le gestionează, potrivit legii;

(3) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în Legea nr. 215/2001 sau responsabilităţi stabilite de consiliul local ori de primar, stabilite prin legi speciale, alte acte normative:

 1. a) Îşi asumă răspunderea pentru legalitatea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, responsabilitate stabilită prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia aspectelor tehnice, urbanistice.
 2. b) Exercită atribuţiile stabilite prin Legea nr.300/2004, privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şi celelalte acte normative care completează materia, în domeniul emiterii autorizaţiilor de funcţionare a unor activităţi economice de către persoanele fizice.
 3. c) Exercită atribuţiile privind organizarea aplicării legii fondului funciar, rezultate din calitatea de secretar al comisiei;
 4. d) Coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol;
 5. e) În domeniul recensământului populaţiei, al clădirilor şi în domeniul recensământului terenurilor agricole şi al animalelor – îşi asumă responsabilităţile stabilite prin actele normative specifice domeniului, în calitatea sa de vicepreşedinte al comisiei locale de recensământ;
 6. f) În domeniul organizării alegerilor locale şi a celor generale şi a referendum-urilor îşi asumă responsabilităţile prevăzute în legi speciale.
 7. g) Verifică şi semnează contractele de arendă; .
 8. h) Exercită responsabilităţile privind eliberarea şi evidenţa certificatelor de producător agricol;
 9. i) Coordonează activitatea Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi exercită atribuţiile stabilite prin acest act normativ şi prin alte acte normative;.
 10. j) Exercită atribuţiile prevăzute prin actele normative referitoare la coordonarea activităţilor serviciului de evidenţă a persoanei;
 11. k) Exercită atribuţiile conferite de lege privind comisiile de avizare a adunărilor publice, prin intermediul compartimentului Juridic, Contencios;
 12. l) Exercită atribuţiile conferite de lege în domeniul protecţiei civile;
 13. m) Conduce registrul de sesizări privind deschiderea procedurilor succesorale şi asigură sesizarea notarului competent, prin intermediul Serviciului Administraţie Publică Locală;
 14. n) Exercită atribuții de organizare și întocmirii documentelor de mobilizare la locul de muncă în caz de război

Exercită toate celelalte atribuţii date în responsabilitatea secretarului, prevăzute în legi, hotărâri ale Guvernului, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului etc.

2.5 ȘEF BIROU CONTABILITATE RESURSE UMANE, TAXE ȘI IMPOZITE

Art. 17 Atribuţiile şef birou contabilitate resurse umane, taxe şi impozite sunt următoarele:

 1. fundamentarea si elaborarea anuală a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Primăriei comunei Răchiţi;
 2. rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli;
 3. elaborarea unei strategii economice de ansamblu la nivelul administraţiei locale, privind gestionarea judicioasă si eficientă a fondurilor publice, care include elemente de cheltuieli si de venituri;
 4. întocmirea trimestrială a contului de execuţie si a bilanţului contabil conform legislaţiei;
 5. întocmirea si urmărirea derulării contractelor de concesiune a serviciilor publice, modul de calcul a redevenţei si achitarea în termen a acestora;
 6. semnarea de legalitate si conformitate a contractelor din care rezultă plăţi din bugetul local;
 7. transpunerea în practică din punct de vedere financiar a propunerilor formulate privind diverse activităţi si acţiuni;
 8. asigurarea relaţiei de comunicare si de fluidizare a informaţiilor de natură economică;
 9. stabilirea măsurilor care se impun pentru funcţionarea eficientă a serviciilor publice subordonate Consiliului local al comunei Răchiţi;
 10. asigurarea inventarierii anuale sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si valorilor băneşti ce aparţin comunei Răchiţi si administrarea corespunzătoare a acestora;
 11. urmărirea punerii în aplicare de către compartimentele instituţiei a hotărârilor consiliului local;
 12. crearea unui sistem unitar de prelucrare a datelor care au influenţă asupra bugetului de venituri si cheltuieli;
 13. întocmirea diverselor proiecte de hotărâri cu conţinut economico-financiar, prin serviciile publice coordonate;
 14. organizarea conducerii la zi a registrului datoriei publice si registrul garanţiilor locale, informarea Ministerului Finanţelor Publice cu privire la hotărârile consiliului local Răchiţi privind contractarea de împrumuturi pentru investiţii;
 15. ţinerea evidenţei tuturor contractelor încheiate de către instituţie;
 16. întocmirea, actualizarea si punerea în aplicare a procedurii privind angajarea si decontarea a cheltuielilor bugetare conform Anexa nr. 6.

2.6 ȘEF SERVICIU VOLUNTAR SITUAŢII DE URGENŢĂ (SVSU)

Art. 17 Atribuţiile şef Serviciu Voluntar Situaţii de Urgenţă sunt următoarele:

– este direct subordonat viceprimarului, care este şi vicepreşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, iar pe linia specializării Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Botoşani;

– este şef al întregului personal al serviciului;

– răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare. De asemenea conduce activităţile cu privire la: asigurarea capacităţii operative şi de intervenţie, pregătire, planificare şi desfăşurarea activităţilor conform planului de pregătire şi intervenţie anual al serviciului;

– organizează şi conduce acţiunile echipelor si grupelor specializate a voluntarilor in caz de incendiu, avarii, calamităţi naturale, inundaţii, explozii şi alte situaţii de urgenţă;

– planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative, conform legii;

– asigură măsuri organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin;

– conduce lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;

– asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;

– urmăreşte asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar prin Serviciul administrativ din cadrul Primăriei comunei Răchiţi pe baza propunerilor instrucţiunilor de dotare;

– întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatură, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot fi folosite in situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;

– asigură încadrarea serviciului cu personal de specialitate voluntar;

– informează primarul și viceprimarul despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii;

– verifică modul cum personalul serviciului voluntar respecta programul de activitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar;

– întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative ale serviciului,informându-l pe primar și viceprimar despre acestea;

– controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendii, celelalte materiale pentru intervenţie de pe teritoriul localităţii să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzător;

– ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute;

– ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar;

– urmăreşte executarea dispoziţiilor date către voluntari şi nu permite amestecul altor persoane neautorizate în conducerea serviciului;

– participă la instructaje, schimburi de experienţa, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;

– participă la verificarea cunoştinţelor membrilor serviciului voluntar la încadrare;

– împreună cu compartimentul de prevenire verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei şi pe teritoriul agenţilor economici din raza localităţii;

– face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol;

– pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului voluntar;

– întocmeşte şi actualizează în permanenţă fişele postului pentru personalul voluntar;

– ţine evidenţa participării la intervenţie şi face propuneri pentru promovarea acestuia sau pentru acordarea de distincţii sau premii;

– întocmeşte anual proiectul de buget pentru serviciu;

– urmăreşte în permanenţă execuţia bugetară şi face propuneri de rectificări dacă este cazul;

– promovează în permanenţă serviciul în rândul populaţiei şi elevilor şi asigură recrutarea permanentă de voluntari;

– colaborează cu aparatul de specialitate al Primarului comunei Răchiţi;

– răspunde conform legii pentru bunurile aflate in folosinţă;

– îndosariază, numerotează şi predă anual documentele, conform prevederilor legale la arhivă;

– se preocupa permanent de perfecţionarea profesională şi studiază în permanenţă legislaţia în domeniu;

– urmăreşte aplicarea la nivelul serviciului a politicii referitoare la calitate şi realizarea obiectivelor cuprinse in Declaraţia şi angajamentul Primarului comunei Răchiţi ;

– urmăreşte aplicarea corespunzătoare la nivelul serviciului a cerinţelor standardului de management al calităţii şi  prevederilor cuprinse în Manualul calităţii, în procedurile generale şi specifice;

– execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile, prevenirii şi stingerii incendiilor, primeşte şi alte atribuţii pe linia situaţiilor de urgenţă de la Primarul comunei Răchiţi.

 1. 7 COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Art. 18 Auditul public intern se organizează în mod independent în structura instituţiei publice sub forma unui compartiment specializat, constituit din una sau mai multe persoane, aprobate în statul de funcţii, astfel încât personalul de specialitate angajat în acesta, denumit în continuare auditor public intern să nu fie implicat în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care le auditează.

Auditorul public intern trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv, independent, cu profesionalism şi integritate, potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern.

Auditorul public intern trebuie să respecte prevederile codului de etică, normele şi instrucţiunile ce se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

În realizarea atribuţiilor sale, compartimentul de audit public intern se subordonează şi raportează direct conducătorului instituţiei publice.

Atribuţii principale:

– respectarea normelor legale care reglementează funcţionarea auditului intern(O.G.119/1999 , Ordin 332/2000, Lg.301/2002).

– verificarea bunei gestionări a banului şi patrimoniului public asupra activităţii desfăşurate de Primărie, instituţii subordonate şi asupra utilizării de către terţi , indiferent de natura juridica a acestora a fondurilor publice utilizate de către aceştia in baza unei finanţări realizate de către instituţia publică ;

– certificarea anuală, însoţită de raport, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară, prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune;

– întocmirea planului de audit conform art.8 din OG 119/1999 ;

– examinarea legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi, pe aceste baze, propunerea de măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz;

– supravegherea regularităţii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor;

– evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei publice ori la nivelul unui program/proiect finanţat din fonduri publice utilizează resurse financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite;

– identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere şi control, precum şi a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operaţiuni şi propunerea de măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, după caz.

– auditarea următoarelor activităţi şi operaţiuni:

– deschiderea si repartizarea creditelor bugetare;

– angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligaţii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

– vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale;

– concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

– plăţile din fonduri publice, inclusiv din fonduri de la Comunitatea Europeana;

– constituirea veniturilor publice în legătura cu autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi facilităţile acordate la încasarea titlurilor de creanţă.

– constatarea contravenţiilor şi sancţionarea următoarelor fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.

2.8 COMPARTIMENTUL JURIDIC

Art. 19 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului juridic sunt următoarele:

 1. – Reprezintă Consiliul Local al Comunei Răchiţi şi Primarul Comunei Răchiţi în faţa instanţelor judecătoreşti, a autorităţilor administraţiei publice locale, a Parchetelor şi Notarilor, a altor organe şi organisme, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, conform sferei proprii de atribuţii şi competenţe, abilitărilor şi cerinţelor imperative ale legislaţiei în vigoare;
 2. – Înregistrează şi pregăteşte cauzele în care Consiliul Local al Comunei Răchiţi, sau primarul Comunei Răchiţi sunt parte, sens în care se asigură prezenţa la dezbateri, notificarea în registrul de termene al serviciului a datelor referitoare la termenele de judecată şi stadiul judecării cauzelor;
 3. – Acordă răspunsuri în vederea soluţionării în termenul legal a corespondenţei repartizate spre rezolvare;
 4. – Asigură reactualizarea permanentă a legislaţiei în vigoare, implicit cunoaşterea şi aprofundarea acesteia;
 5. – Urmăreşte executarea hotărârilor judecătoreşti rămase definitive în cauzele pe care le-a instrumentat;

f – Îndeplineşte oricare alte atribuţii şi lucrări cu caracter juridic

g – acordă asistenţă juridică serviciilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al

2.9 COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

Art. 20 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului stare civilă sunt următoarele

 1. – Întocmirea actelor de stare civilă, în vederea concretizării documentelor ce alcătuiesc starea civilă a unor persoane fizice, pentru a se ţine evidenţa strictă a acestora precum şi dovada stării civile.

Această activitate constă în înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă în registrele de naştere, căsătorie şi deces şi eliberarea certificatelor de stare civilă.

 1. – Înscrierea prin menţiune pe marginea actului de naştere sau, după caz, de căsătorie, a recunoaşterii şi stabilirii filiaţiei, adopţiei, desfacerii căsătoriei şi schimbării numelui sau prenumelui.
 2. – Comunicarea oricăror modificări intervenite în starea civilă a unei persoane către organele prevăzute de lege.
 3. – Întocmirea buletinelor statistice de naştere, căsătorie, deces şi comunicarea lor lunară la Direcţia judeţeană de Statistică, precum şi a comunicărilor de naştere şi înaintarea lor lunară Poliţiei Comuna Răchiţi.
 4. – Asigurarea reconstituirii registrelor de stare civilă pierdute sau distruse şi întocmirea, prin derogare, a actelor de stare civilă.
 5. – Primirea cererilor de schimbare a numelui de familie sau a prenumelui şi trimiterea lor împreună cu toate actele prevăzute de lege organului de poliţie competent să decidă aprobarea sau respingerea cererii. De asemenea, primirea şi soluţionarea cererilor de transcriere a numelor sau prenumelor cu ortografia limbii materne sau traducerea lor în limba maternă.
 6. – Înaintarea către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Informatizată a Persoanei şi centrului militar din raza de competenţă, a buletinelor de identitate, a cărţilor de identitate, paşapoartelor şi a livretelor militare ale celor decedaţi.
 7. – Eliberarea certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie, deces) la cererea persoanelor îndreptăţite care justifică motivele pentru care solicită certificatul, de pe raza Comuna Răchiţi sau din alte localităţi, pe baza înregistrărilor făcute în registrele de stare civilă.
 8. – Eliberarea, la solicitarea instituţiilor expres prevăzute de lege a extraselor numai pentru uzul organelor de stat de pe actele de stare civilă.
 9. – Promovarea la instanţele judecătoreşti a acţiunilor de rectificare, completare sau anulare a unor înregistrări din registrele de stare civilă, folosirea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate netemeinice şi nelegale, care modifică statutul civil al unei persoane.
 10. – Asigurarea securităţii certificatelor de stare civilă, păstrarea şi conservarea registrelor şi a celorlalte documente de stare civilă şi înaintarea, după completarea registrului de stare civilă, a exemplarului II la Consiliul Judeţean Botoşani.
 11. – Fundamentarea şi elaborarea propunerilor pentru proiectul de buget, cu cheltuielile necesare asigurării funcţionalităţii serviciului acţiunilor derivate din atribuţii şi a materialelor necesare (imprimate cu regim special şi formulare auxiliare).
 12. – Asigurarea oficierii căsătoriilor într-un cadru festiv şi într-o atmosferă solemnă.
 13. Asigurarea perfecţionării pregătirii profesionale a ofiţerilor de stare civilă din cadrul serviciului.
 14. Înregistrarea declaraţiilor de naştere, căsătorie, deces, a cererilor, precum şi a întregii corespondenţe se face într-un registru de intrare-ieşire distinct, care aparţine Serviciului Stare civilă, numerotarea actelor făcându-se diferit de restul actelor din primărie.

2.10 COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Art. 21 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului autoritate tutelară şi asistenţă socială sunt următoarele:

 1. Efectuează anchete sociale cu privire la: modul de întreţinere, creştere şi educare a copiilor care urmează a fi încredinţaţi unuia din părinţi în caz de divorţ; situaţia materială a unor condamnaţi care solicită amânarea sau întreruperea executării pedepsei din motive familiale; persoanele care urmează a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicină Legală, în vederea punerii sub interdicţie, si in alte cazuri;
 2. Întocmeşte proiecte de dispoziţii, cu documentaţiile şi avizele necesare pentru instituirea

tutelei şi curatelei; stabilirea numelui şi prenumelui copilului părăsit;

 1. Verifică şi descarcă de gestiune tutorii;
 2. Întocmeşte lucrări şi propuneri de măsuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, ori cu capacitate restrânsă, precum şi a persoanelor capabile, aflate în neputinţa de a-şi apăra singure interesele;
 3. Instituie tutela pentru minorii rămaşi fără ocrotire părintească şi pentru persoanele puse sub interdicţie judecătorească;
 4. Întocmeşte proiecte de dispoziţii pentru stabilirea numelui şi prenumelui copilului abandonat;
 5. Întreţine relaţii de colaborare cu diferite compartimente din cadrul Primăriei;
 6. Colaborează pentru realizarea activităţii cu terţe instituţii.
 7. În aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 – actualizată – privind venitul minim garantat şi a prevederilor Hotărârii nr. 1.010 din 9 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare:

– Înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, in termen legal.

– Întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, in termen legal.

– Stabileşte dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia şi data efectuării plăţii ajutorului social.

– Urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le revin.

– Modifica cuantumul ajutorului social, suspendă şi încetează plata ajutorului social, conform hotărârii Consiliului Local, de aplicare a legislaţiei in domeniu.

– Efectuează periodic noi anchete sociale in vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social.

– Înregistrează şi soluţionează pe baza de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă.

– Transmite in termen legal la statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001;

– Întocmeşte situaţia privind persoanele si familiile marginalizate social si stabileşte măsuri individuale in vederea prevenirii si combaterii marginalizării sociale.

 1. În aplicarea OG nr. 57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice:

– Asigură acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne beneficiarilor de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

 1. În aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 – actualizată – privind alocaţia de stat pentru copii:

– Primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii preşcolari precum si actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept.

– Întocmeşte si înaintează D.G.P.C. Botoşani borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat.

– Primeşte cererile si propune pe baza de anchetă socială schimbarea reprezentantului legal al copilului şi plata alocaţiei de stat restantă.

 1. In aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat:

– Tine evidenta cererilor de acordare a alocaţiilor de nou născuţi;

– Propune Primarului pe baza de referate de specialitate acordarea prin dispoziţie a alocaţiei de nou născuţi;

– Întocmeşte statul de plata lunar pentru acordarea alocaţiei de nou născuţi in baza dispoziţiilor primarului;

– Întocmeşte lunar Borderoul centralizator al alocaţiilor de nou născuţi si îl transmite Direcţiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială Botoşani;

– Eliberează adeverinţe privind acordarea, după caz, neacordarea (negaţi) de alocaţii de nou născuţi;

 1. In aplicarea prevederilor O.U.G. nr.105/2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, cu completările ulterioare:

– Primeşte cererile şi a declaraţiilor pe propria răspundere depuse de familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani;

– Verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală;

– Propune pe baza de referat Primarului acordarea / neacordarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei familiale complementare / de susţinere pentru familia monoparentală;

– Efectuează periodic anchete sociale in vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală;

– Propune pe baza de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei familiale complementare / de susţinere pentru familia monoparentală;

– Întocmeşte şi transmite la Direcţia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială Botoşani: Borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei familiale complementare / de susţinere pentru familia monoparentala aprobate prin dispoziţia primarului in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.105/2003 împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale primarului; Borderoul privind suspendarea sau după caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei.

– Comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare/respingere/ modificare / încetare a dreptului la alocaţia familială complementară / de susţinere pentru familia monoparentală;

 1. În aplicarea prevederilor Legii nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile H.G. 427/2001 pentru aprobarea normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap:

– Verifică prin ancheta socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarea, după caz, respingerea cererii persoanei care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;

– Verifică periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

– Întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate şi propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;

– Avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea şi evoluţia stării de sănătate şi handicap, a persoanelor asistate;

– Întocmeşte anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal in vederea reexpertizării şi încadrării într-un grad de handicap.

 1. În aplicarea prevederilor Ordinului nr.794/380/2002 al Ministrului sănătăţii şi familiei şi Ministrului administraţiei publice şi a prevederilor Legii nr.102/1999 modificată şi aprobată prin Legea nr.519/2002:

– Verifică prin ancheta sociala îndeplinirea condiţiilor de acordare a îndemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si propune după caz, acordarea sau neacordarea îndemnizaţiei.

 1. În aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, ale prevederilor H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, ale O.G. nr.68/2003 cu modificările ulterioare, ale H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice si ale Ordinului nr.491/180/2003 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale :

– Identifică şi întocmeşte evidenţa persoanelor vârstnice aflate în nevoie;

– Consiliază şi informează asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în faţa necesităţilor vieţii cotidiene;

– Stabileşte măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;

 1. In aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Codului Familiei, ale prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificările ulterioare, Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protecţiei drepturilor copilului

– Monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor si informaţiilor relevante;

– Identifică, copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor sau de unele dintre acestea şi ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea stabilirii identităţii lor în colaborare cu instituţiile competente;

– Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare prin dispoziţie;

– Asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delincvent;

– Urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsura de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa întocmind raporturi lunare pe o perioadă de minim 3 luni;

– Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;

– Colaborează cu unităţile de învăţământ in vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se impun.

– Colaborează cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunităţii şi soluţionării problemelor sociale care privesc copiii.

 1. În aplicarea prevederilor O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor:

– Asigură soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat centrale sau locale şi alte organe.

– Întocmeşte şi actualizează proiectul anual al activităţilor culturale, educative, sportive şi recreative ce urmează a fi realizate în anul în curs, cu stabilirea alocaţiilor bugetare estimative;

2.11 COMPARTIMENTUL CULTURĂ

Art. 22 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului cultură sunt următoarele:

– asigură derularea activităţilor în conformitate cu proiectul aprobat;

– se implică, în calitate de partener, în organizarea de expoziţii, spectacole, concerte, manifestări sportive în perimetrul comunei şi în organizarea unor tabere de creaţie;

– întocmeşte şi actualizează baze de date cu privire la patrimoniul cultural al comunei, ponderea minorităţilor, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cultelor de pe raza comunei;

– stabileşte relaţii de colaborare cu serviciile specializate din Primăria comunei Răchiţi pentru dezvoltarea unor proiecte comune;

– promovează şi desfăşoară manifestări culturale şi socio-educative, pentru păstrarea şi exprimarea identităţii etnice, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând diferitelor minorităţi;

– colaborează cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Botoşani şi cu unităţile de învăţământ de pe raza comunei, în vederea derulării unor activităţi comune care să se încadreze în specificul serviciului (concursuri interşcolare, simpozioane, spectacole);

– colaborează cu cluburile sportive şi cu cluburile copiilor, în vederea derulării unor manifestări sportive (întreceri, marşuri, concursuri);

– colaborează cu muzee, biblioteci publice, universităţi culturale, ansambluri profesioniste de muzică şi dansuri populare şi alte instituţii publice de cultură şi artă în vederea organizării de proiecte culturale;

– promovează imaginea instituţiei prin realizarea de materiale informative (pliante, reviste, afişe), pentru popularizarea manifestărilor proprii şi a iniţiativelor instituţiei

– îndeplineşte şi alte sarcini date de conducătorul instituţiei în legătură cu obiectul şi natura activităţii desfăşurate.

2.12 COMPARTIMENTUL FINANŢE CONTABILITATE

Art. 23 a. Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului finanţe contabilitate sunt următoarele:

 1. Întocmeşte documentele justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul unităţii;
 2. Constituie comisiile şi subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectelor

de inventar de scurtă durată şi mică valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele

obţinute cu evidenţa contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi plusurile din inventar;

 1. Inventariază patrimoniul unităţii
 2. Asigură gestionarea patrimoniului Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 3. Întocmeşte bilanţul contabil;
 4. Asigură legătura permanentă cu Trezoreria pentru ordonanţarea cheltuielilor;
 5. Organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloace băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;
 6. Verifică gestiunea magaziei şi a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele şi mandatele poştale, materialele existente în magazie;
 7. Ţine evidenţa imprimatelor cu regim special (chitanţiere, cecuri, foi de vărsământ);
 8. Elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al comunei Răchiți, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 9. Întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
 10. Întocmeşte şi prezintă consiliului local contul anual de execuţie al bugetului;
 11. Completează ordonanţările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare şi răspunde de datele înscrise;
 12. Întocmeşte ordonanţările de plată privind drepturile salariale;
 13. Întocmeşte ordine de plată pentru plata contribuţiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate precum şi a altor reţineri din statul de plată;
 14. Urmăreşte executarea creanţelor;
 15. Efectuează prin casierie operaţii de încasări şi plăţi pe baza documentelor aprobate şi supuse controlului financiar preventiv propriu;
 16. Realizează evidenţa garanţiilor de gestiune pentru salariaţii primăriei;
 17. Ţine evidenţa reţinerilor: rate, CEC, rate imobiliare, popriri chirii, garanţii;
 18. Asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul autorităţilor executive;
 19. Întocmeşte statele de plată ale salariilor personalului din primărie, indemnizaţiile consilierilor, plăteşte ajutoarele sociale, indemnizaţiile de naştere precum şi a altor ajutoare băneşti şi indemnizaţii cuvenite unor cetăţeni ai comunei.
 20. Întocmeşte documentaţia necesară acordării premiilor anuale şi celor lunare din fondul de salarii, precum și acordarea premiilor în valoare de 150 lei pentru familiile care aniversează 50 de la căsătorie și locuitorilor comunei Răchiți care aniversează o sută de ani de la naștere;
 21. Răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziţii publice pe baza propunerilor făcute de către compartimentele Primăriei, în funcţie de gradul de prioritate.
 22. Estimarea valorii contractelor de achiziţii.
 23. Asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice conform legislaţiei in vigoare.
 24. Conduce evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, servicii sau lucrări.
 25. Urmăreşte executarea contractelor de achiziţii şi informează şefii ierarhici ori de câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale.
 26. Organizează, îndrumă şi urmăreşte: primirea, verificarea, operarea în baza de date şi arhivarea declaraţiilor de impunere pentru impozite şi taxe locale;
 27. Organizează activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele şi taxele locale;
 28. Analizează, după fiecare termen de plată, pe baza evidenţei analitice, lista debitorilor persoane fizice şi juridice, care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale şi începe procedura de recuperare a creanţelor bugetare în conformitate cu prevederile legale;
 29. Verifică şi avizează efectuarea compensărilor şi restituirilor de impozite şi taxe;
 30. Verifică şi analizează dosarele depuse de contribuabili, persoane fizice şi juridice conform legislaţiei în vigoare, prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale şi întocmeşte raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare consiliului local;
 31. Stabileşte şi aplică măsurile ce se impun pentru iniţierea unor acţiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităţilor şi persoanelor care nu-şi achită în termen obligaţiile fiscale;
 32. Organizează arhivarea şi păstrarea dosarelor fiscale şi a celorlalte documente referitoare la depunerea şi încasarea debitelor;
 33. Colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu societăţile bancare şi cu alte instituţii, în vederea încasării impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;
 34. Aduce la cunoştinţa conducerii şi informează organele abilitate ori de câte ori constată fapte care constituie infracţiuni conform prevederilor legale;
 35. Îndeplineşte orice alte atribuţii rezultate din Hotărârile Consiliului Local Răchiţi şi din dispoziţiile primarului;
 36. Încasează de la contribuabili impozitele, taxele, cheltuielile de judecată, despăgubirile şi alte creanţe ce se cuvin bugetului de stat şi local.
 37. Înmânarea în termenul legal, sub semnătură, a înştiinţărilor de plată către contribuabili.
 38. Emite chitanţa fiscală pentru sumele încasate de la contribuabili pe baza imprimatelor puse la dispoziţie pe linie fiscală, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor prevăzute de instrucţiunile Ministerului de Finanţe.
 39. Înscrierea zilnica a sumelor încasate în borderourile desfăşurătoare pe sursele clasificaţiei bugetare a veniturilor şi predarea borderourilor respective odată cu depunerea sumelor încasate.
 40. Depunerea numeralului rezultat din încasări la Trezorerie cu respectarea plafonului de casa şi a termenului legal.
 41. Înregistrarea zilnică a debitelor şi încasărilor în extrasele de rol.
 42. Aplicarea măsurilor de execuţie silită prevăzute de lege în cazul contribuabililor care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale la termenele legale.
 43. Întocmeşte note de constatare şi procese verbale cu ocazia verificărilor efectuate în teren în scopul încasării impozitelor, taxelor şi altor creanţe cuvenite bugetului de stat sau local, definitivează şi depune în termen la operator rol dosarele contribuabililor consideraţi insolvabili in vederea obţinerii aprobărilor legale pentru trecerea în evidenţa specială.
 44. Efectuează verificări cel puţin o dată pe an la contribuabilii înregistraţi în evidenţa specială în scopul unei eventuale reactivări.
 45. Încasarea sumelor datorate de la contribuabili se va face respectând următoarea ordine de prioritate:
 46. restanţe şi majorări din anul precedent;
 47. restanţe şi majorări din anul în curs în ordinea termenelor de plată;
 48. impozite curente a căror scadenţă nu a expirat;
 49. Respectarea cu stricteţe a normelor legale privind derularea gestiunii de casă, păstrarea numerarului în casa de bani şi într-un birou prevăzut cu încuietori şi grilaj metalic.

În cazul în care s-a constatat lipsa de numerar sau apar indicii ca s-a forţat uşa biroului sau casa de bani se sesizează imediat conducerea si organul de poliţie local.

 1. În acelaşi mod se va proceda si in cazul sustragerii (lipsei) de chitanţiere sau documente justificative.
 2. Identificarea de persoane care exercita clandestin activităţi producătoare de venit sau care poseda bunuri impozabile nedeclarate, întocmind note de constatare pe care le poseda operatorul de rol si conducerii unităţii.
 3. Întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale primarului şi de hotărâri ale consiliului local, specifice activităţii compartimentului;
 4. Colaborează cu toate compartimentele primăriei precum şi cu instituţiile şi serviciile din subordinea consiliului local;
 5. Colaborează cu diverse instituţii, precum: Ministerul Finanţelor; Direcţia Generală a Finanţelor Publice; Administraţia Financiară; etc.
 6. Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situaţiile cerute de membrii acestora;
 7. Prezintă rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de primar, consiliul local, direcţia de finanţe, prefectură, consiliul judeţean;
 8. Rezolvă corespondenţa în termenul prevăzut de lege;
 9. Arhivează şi inventariază pe termene de păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic documentele create la nivelul compartimentului.

2.13 COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

Art. 24 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului resurse umane sunt următoarele:

 1. elaborarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului, cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu;
 2. elaborarea Regulamentului de organizare si funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului în colaborare cu Biroul si compartimentele instituţiei;
 3. completarea si păstrarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, întocmirea, completarea si păstrarea carnetelor de muncă ale personalului;
 4. pregătirea documentaţiilor privind desfăşurarea concursurilor organizate în vederea ocupării funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 5. pregătirea documentaţiei privind desfăşurarea concursurilor, examenelor privind avansarea în trepte de salarizare superioară a salariaţilor, promovarea în grade, funcţii publice superioare a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 6. întocmirea actelor privind încadrarea, transferarea, delegarea, detaşarea, încetarea raporturilor de serviciu pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului;
 7. urmărirea întocmirii fiselor de apreciere anuală si acordarea calificativelor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 8. întocmirea Planului anual de perfecţionare a personalului, bugetului de venituri şi cheltuieli, elaborarea contractelor încheiate de instituţie cu salariaţii care urmează cursuri de perfecţionare pe o perioadă mai mare de 90 de zile, sens în care elaborează, completează după caz şi implementează procedura privind declararea averii si a celei de interese, conform Anexelor nr. 12.a şi 12.b.
 9. întocmirea graficului privind programarea concediilor de odihnă, urmărirea modului de efectuare a acestuia, Ţinerea evidenţei concediilor suplimentare si fără plată;
 10. întocmirea dosarelor de pensionare pentru limită de vârstă si invaliditate; depunerea lor în termen la organele de specialitate;
 11. colaborarea cu ANFP pentru realizarea atribuţiilor privind organizarea, salarizarea şi perfecţionarea salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 12. constituirea comisiilor de disciplină si paritară la nivel de instituţie;
 13. elaborarea Regulamentului intern;
 14. elaborarea si coordonarea activităţii funcţionarilor publici debutanţi pe parcursul perioadei de stagiu, cu finalizare în propunere de definitivare sau nu în funcţia publică;
 15. întocmirea de rapoarte statistice privind activitatea de salarizare si de personal;
 16. eliberarea de adeverinţe de salarizare, copii de pe Carnetele de muncă la solicitarea salariaţilor;
 17. aducerea la cunoştinţa salariaţilor a regulamentelor şi dispoziţiilor interne;
 18. medierea conflictelor de muncă între salariaţi;
 19. elaborarea strategiilor si politicilor în domeniul resurselor umane.

2.14 COMPARTIMENTUL GESTIUNEA BUNURILOR MATERIALE

Art. 25 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului gestiunea bunurilor materiale sunt următoarele:

– Are obligaţia constituirii unei garanţii în numerar, stabilită de către personalul cu atribuţiile specifice contabilului-şef din cadrul aparatului propriu de specialitate a consiliului local;

– Înregistrează în evidenţele de gestiune primară intrarea – ieşirea materiilor şi materialelor achiziţionate de consiliul local;

– Urmăreşte descărcarea din gestiune cu bunurile de consum;

– Păstrează în bune condiţii bunurile şi materialele achiziţionate de consiliul local;

– Orice alte atribuţii prevăzute de prevederile legale în materie.

2.15 COMPARTIMENTUL IMPOZITE ȘI TAXE

Art. 26 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului impozite şi taxe sunt următoarele:

– verifică şi stabileşte debitele din impozite si taxe locale in funcţie de masa impozabila la persoane fizice de pe raza comunei;

– verifica si stabileşte debitele din impozite şi taxe locale în funcţie de masa impozabilă la persoane juridice de pe raza comunei;

– verifică declaraţiile de impunere ale contribuabililor;

– urmăreşte şi analizează stadiul încasării impozitelor şi taxelor în funcţie de natura lor şi termenele de plata ;

– efectuează inspecţia fiscală;

– asigură aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege contribuabililor care încalcă legislaţia fiscală şi ia toate măsurile pentru înlăturarea deficienţelor constatate;

– întocmeşte dosarele de executare silită a răilor platnici;

– realizează executarea silită conform prevederilor Codului de procedură fiscală;

– întocmeşte rapoarte la proiecte de HCL  care privesc bugetul de venituri al Consiliului local;

– întocmeşte corespondenţa compartimentului de venituri;

– întocmeşte la cererea contribuabililor, certificatele de atestare fiscală şi adeverinţe privind rolurile fiscale;

– îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii trasate de primar;

– ţine evidenta contabila a conturilor de venituri pe feluri de venituri si contribuabili;

– operează în evidenţa contabilă ordinele de plată emise de contribuabili pentru plata impozitelor şi taxelor locale, pe feluri de venituri şi contribuabili;

– operează în evidenţa contabilă chitanţele de încasare a debitelor persoanelor fizice emise de casieria instituţiei, pe feluri de venituri şi contribuabili;

– urmăreşte stadiul încasării impozitelor şi taxelor în funcţie de natura lor şi termenele de plată ;

– emite înştiinţările de plată pentru fiecare contribuabil;

– calculează majorările şi penalităţile pentru întârzieri la plata impozitelor şi taxelor;

– răspunde de arhivarea actelor si documentelor din cadrul compartimentului;

– se asigură ca încasarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri la bugetul local se face înlăuntrul termenului de prescripţie;

– exercitarea controlului financiar preventiv;

– acorda sprijin la executarea silita a creanţelor fiscale;

– asigurarea procurării, evidentei si gestionarii imprimatelor cu regim special utilizate de către compartimentul impozite si taxe locale;

– îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii trasate de primar;

2.16 COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Art. 27 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului administrativ sunt următoarele:

– analizează şi centralizează cererile (referatele) cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare, imprimante şi a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate, întocmeşte lunar note de fundamentare către controlul financiar preventive.

– întocmeşte planul de aprovizionare al primăriei.

– urmăreşte aprovizionarea cu produsele cuprinse in planul de aprovizionare.

– asigura pastrarea si integritatea bunurilor ce apartin Primariei comunei Răchiţi.

– asigura întreţinerea şi funcţionarea în bune condiţii a sediilor primăriei.

– supravegeheaza lucrarile de reparatii efectuate in sediile apartinind Primariei comunei Răchiţi.

– administreaza toate automobilele apartinand Primariei comunei Răchiţi.

– rezolva problemele legate de asigurarea auto obligatorie si de asigurarea in caz de avarie a autoturismului (CASCO).

– gestioneaza mijloacele fixe si obiectele de inventar din cadrul serviciilor Primariei comunei Răchiţi.

– efectuează subinventarierea de folosinţă pe sedii şi birouri pentru mijloacele fixe şi obiectele de inventar şi urmăreşte folosirea in buna stare a lor.

– recepţionează toate obiectele de inventar si mijloacelor fixe intrate in magazie, întocmeşte NIR – uri, deschizând fişa de evidenta a obiectelor de inventar.

– face propuneri pentru casare in urma inventarierilor anuale.

– tine gestiunea materialelor consumabile (imprimate tipizate,furnituri de birou, papetarie, produse protocol, carburanti, piese de schimb auto, etc.) pentru deservirea serviciilor din toate sediile ce apartin Primariei comunei Răchiţi.

2.17 COMPARTIMENTUL CADASTRU ȘI URBANISM

Art. 28 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului cadastru şi urbanism sunt următoarele:

 1. Gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Răchiți;
 2. Iniţiază şi propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotărâri la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) şi Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
 3. Elaborează şi asigură prezentarea şi promovarea documentaţiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) şi Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
 4. Participă la rezolvarea reclamaţiilor şi a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate;
 5. Emite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate de organele competente, certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, conform competenţelor;
 6. Identifică posibilităţi şi avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a comunei;
 7. Urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, verifică în teren declaraţia de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia de finalizare a lucrărilor respective;
 8. Participă la şedinţele Consiliului local, la Comisia de amenajarea teritoriului, urbanism, juridica si de disciplina şi asigură informaţiile solicitate;
 9. Întocmeşte şi prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului;
 10. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituţiei, implicate în activitatea de urbanism;
 11. Emite în baza Legii 453/2001 şi a regulamentului de publicitate nr. 107/2001 certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize (panouri publicitare mobile – pliante, bannere, panouri montate pe vehicule special montate, grafică cu autocolante pe geam – vitrine peste 1mp), pentru firme şi reclame publicitare;
 12. Execută în permanenţă controale privind respectarea disciplinei în construcţii;
 13. Controlează respectarea normelor privind autorizarea construcţiilor;
 14. Rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii;
 15. Acţionează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcţii prin avertizarea cetăţenilor care intenţionează să execute lucrări fără obţinerea prealabilă a avizelor şi autorizaţiilor de construcţii;
 16. Verifică şi ia măsurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de construcţii în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificată şi completată prin Legea 453/2001, Legea 401/2003;
 17. Participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsuri legale ce se impun (amendă, desfiinţare, demolare);
 18. Întocmeşte somaţii şi procese-verbale de contravenţie persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcţii, informând, acolo unde este cazul, Inspecţia de Stat în Construcţii;
 19. În colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificată şi completată prin Legea 453/2001, Legea 401/2003;
 20. Întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii serviciului;
 21. Colaborează pentru realizarea activităţii cu diferite instituţii.

2.18 COMPARTIMENTUL MONITORIZARE SERVICII ȘI UTILITĂŢI PUBLICE

Art. 29 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului monitorizare servicii şi utilităţi publice administrativ sunt următoarele:

– fundamentează si coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi le monitorizează

– pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei locale, municipale sau judeţene, spre aprobare

– asista operatorii si autorităţile administraţiei publice locale in procesul de accesare si atragere a fondurilor pentru investiţii

– pregătesc şi transmit rapoarte de activitate către birourile prefectorale, Unitatea centrală de monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumente structurale si programele operaţionale cu impact in domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

2.19 COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

Art. 30 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului monitorizare servicii şi utilităţi publice administrativ sunt următoarele:

 1. Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului prezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar şi înaintarea lor spre validare Prefecturii;
 2. Eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar;
 3. Completează planurile cadastrale şi registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentinţe judecătoreşti, prin dispoziţiile Primarului şi prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilor fondului funciar;
 4. Participă la expertize tehnice ale Judecătoriei atunci când există solicitare;
 5. Întocmeşte procese – verbale de punere în posesie;
 6. Eliberează adeverinţe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor;
 7. Identifică, măsoară terenurile şi pune în posesie proprietarii acestor terenuri;
 8. Întocmeşte liste anexe cu persoanele îndreptăţite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar; Înaintează Comisiei judeţene contestaţiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;
 9. În urma validării lucrărilor de către Prefectură participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite să primească terenuri;
 10. Răspunde în termen legal sesizărilor cetăţenilor;
 11. Înaintează Direcţiei Judeţene de Statistică rapoartele statistice în materie;
 12. Completează şi ţine la zi datele din registrul agricol;
 13. Efectuează sondaje la gospodăriile populaţiei privind sinceritatea datelor declarate de capul gospodăriei;
 14. Eliberează certificatele de producător agricol şi biletele de proprietate a animalelor;
 15. Eliberează adeverinţele de teren pentru şomaj şi burse sociale;
 16. Eliberează adeverinţe din registrul agricol;
 17. Întocmeşte centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populaţiei, terenurilor din proprietate pe categorii de folosinţă, suprafeţele cultivate şi producţia obţinută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) şi familiile de albine, mijloace de transport şi maşini agricole;
 18. Informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la registrul agricol;
 19. Aduce la îndeplinire prevederile legilor speciale in domeniul agriculturii (declararea viilor, sprijinul producătorilor agricoli, etc.)
 20. Participă la audienţele ţinute de primar, viceprimar, asigură detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;
 21. Colaborează la redactarea proiectelor de dispoziţii şi hotărâri specifice compartimentului;
 22. Întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii compartimentului;

2.20 COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

Art. 31 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului achiziţii publice sunt următoarele:

– elaborează proiectul programului anual de investiţii;

– programarea, pregătirea, urmărirea executării, decontarea şi recepţia lucrărilor de investiţii, aferente lucrărilor tehnico-edilitare,

– desfăşoară programul de investiţii aprobat pe an şi trimestre;

– întocmeşte documentaţia şi raportul de specialitate la proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Răchiți, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării de lucrări de utilitate publică (locuinţe sociale, lucrări tehnico – edilitare (construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea reţelei stradale, extinderea reţelei publice de alimentare cu apă, extinderea reţelei publice de canalizare);

– elaborează studii privind determinarea indicatorilor de stare tehnică a drumurilor, de evoluţie a traficului şi de stabilire de ordine, de prioritate pentru lucrările de drumuri;

– elaborează studii de sistematizare, prognoze şi proiecte de program pentru dezvoltarea şi optimizarea comunei Răchiți;

– colaborează cu compartimentul Urbanism Amenajarea Teritoriului şi cu celelalte direcţii din cadrul Primariei comunei Răchiți;

– stabileşte pe baza Planului Urbanistic General şi Zonal, amplasamentele în care urmează să se realizeze obiectivele de investiţii;

– răspunde de întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru comandarea elaborării documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii;

– asigură direct sau prin intermediul proiectanţilor obţinerea avizelor şi acordurilor şi a altor documente necesare elaborării documentaţiei tehnico-economice, de la furnizorii de utilităţi;

– asigură verificarea proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

– asigură elaborarea documentelor tehnice necesare organizării licitaţiilor pentru proiectare şi execuţie, în conformitate cu prevederile legale şi le pune la dispoziţia organizatorului licitaţiei;

– asigură execuţia unor lucrări de calitate prin respectarea de către antreprenori a prevederilor privind calitatea în construcţii;

– coordonează activitatea personalului de consultanţă, pentru lucrările de construcţii;

– verifică notele de constatare pentru confirmarea decontării lucrărilor executate, precum şi a eventualelor suplimentări/renunţări;

– verifică şi controlează concordanţa situaţiilor de lucrări cu stadiile fizice lunar, trimestrial sau anual;

– verifică lucrările suplimentare (N.C.S.- urile), precum şi lucrările de renunţare dacă este cazul;

– verifică modul de întocmire şi decontare a situaţiilor de lucrări conform prevederilor din documentaţie, acte normative tehnico-economice, contracte şi a condiţiilor de finanţare cu încadrare în plafoanele de decontare şi respectarea termenelor contractuale;

– stabileşte modul de întocmire şi ţinere a evidenţelor, stadiilor fizice, decontării producţiei, termenelor contractuale şi centralizarea acestor date;

– propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plăţilor, sau după caz, aplicarea de penalizări, în cazul când se constată abateri neconforme cu realitatea;

– verifică şi vizează facturile de decontare a situaţiilor de lucrări lunare realizate;

– verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parţială sau totală a garanţiilor de bună execuţie alte reţineri pentru lucrări de proastă calitate, penalităţi de întârziere, daune, etc.;

– verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în preţurile din ofertă, în vederea decontării;

– propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de urmărire, evidenţa decontări, reglementare financiară şi conlucrare cu celelalte compartimente ale direcţiei;

– colaborează cu Biroul Taxe si Impozite la soluţionarea problemelor legate de decontarea lucrărilor şi transmiterea pe baza proceselor verbale de recepţie a valorii definitive a obiectivelor recepţionate;

– verifică prin materialele puse în operă, efectuarea de către executant a probelor privind calitatea şi conformitatea cu normativele tehnice în vigoare, analizează certificatele de calitate a

materialelor utilizate ce însoţesc situaţiile de lucrări executate, compară rezultatele probelor şi conţinutul certificatelor de calitate cu prevederile caietului de sarcini;

– întocmeşte lista de propuneri, în condiţiile legii, cu componenta şi programul de funcţionare al comisiilor de recepţii;

– asigură secretariatul comisiilor de recepţii pentru lucrările de investiţii contractate şi convoacă membrii comisiei;

– întocmeşte programe pentru recepţia finală a obiectivelor la expirarea perioadei de garanţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi convoacă comisiile de recepţie în acest sens, verifică modul de comportare al obiectivului în cursul perioadei de garanţie şi constată dacă au fost remediate de către constructor deficienţele semnalate la recepţia preliminară sau cele apărute în perioada de garanţie;

– difuzează în termen, procesele – verbale de recepţie la toţi factorii care au concurat la realizarea obiectivului recepţionat;

– primeşte şi rezolvă în termen, reclamaţiile şi sesizările – primite din partea cetăţenilor şi a beneficiarilor de dotaţie privind deficienţele apărute la obiectivele recepţionate preliminar în termenul de garanţie, cu respectarea prevederilor legale;

– păstrează în bune condiţii arhiva cu documentaţiile tehnico-economice;

– respectă legile şi actele normative specifice;

– exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate sau altele care decurg din actele normative în vigoare sau ca urmare a dispoziţiei conducerii;

– întocmeşte sau analizează, după caz, propunerile de achiziţii de bunuri (fonduri fixe, obiecte de inventar), servicii şi lucrări ale Primăriei comunei Răchiți şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului local;

– asigură organizarea procedurilor de achiziţii publice pentru toate compartimentele Primăriei comunei Răchiți conform Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 337/2006, cu completările şi modificările ulterioare, întocmirea contractelor de achiziţie publică, a actelor adiţionale şi a rezilierilor acestora (după caz), conform legii;

– propune primarului spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor, colectivul de întocmire a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

– asigură întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate, pe baza documentaţiei primite de la compartimentele din cadrul Primariei comunei Răchiți care solicită demararea acestora;

– asigură întocmirea formalităţilor de publicitate (publicarea anunţurilor de intenţie, de participare, de atribuire);

– asigură întocmirea formalităţilor de comunicare pentru procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;

– asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor la procedurile organizate;

– asigură cadrul organizatoric pentru derularea achiziţiilor publice;

– asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza şi atribuire a contractelor de achiziţie publică;

– asigură comunicarea către ofertanţii participanţi a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică;

– asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către comisia de analiză şi soluţionarea a contestaţiilor, ofertanţii implicaţi în procedură;

– asigură transmiterea rezultatului analizei contestaţiilor tuturor factorilor în drept;

– asigură restituirea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţie publică;

– asigură încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări şi transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

– asigură întocmirea raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior şi transmiterea acestora la Autoritatea Naţională pentru Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice;

– asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziţie publică organizate, care cuprinde informaţii cu privire la firmele participante şi rezultatele acestora.

2.21 SERVICIU VOLUNTAR SITUAŢII DE URGENŢĂ

Art. 32 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă sunt următoarele:

 1. desfăşoară activităţi de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă;
 2. execută de acţiuni de intervenţie pentru salvare şi deblocare, evacuare sau alte măsuri de protecţie a persoanelor şi a bunurilor, dispuse prin hotărârile CMSU.
 3. desfăşoară alte acţiuni de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă, la toate tipurile de riscuri, în colaborare cu alte servicii de urgenţă sau cu servicii profesioniste;
 4. pune în aplicare măsurile dispuse de preşedintele CMSU pentru asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei ;
 5. colaborează cu toate structurile locale, zonale sau naţionale din domeniul situaţiilor de urgenţă pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut şi desfăşurarea unor intervenţii operative şi eficiente.

CAPITOLUL 3 COMISII

Art. 33 1) Pentru realizarea unor sarcini ale aparatului de specialitate stabilite de legislaţia în vigoare sau de procedurile Regulamentului de organizare şi funcţionare, care necesită colaborarea mai multor compartimente, în cadrul Primăriei se înfiinţează şi funcţionează Comisii de specialitate.

(2) Comisiile de specialitate pot fi:

– comisii permanente, care au sarcina de analiză, avizare sau autorizare ale unor activităţi, documente sau compartimente din administrarea autorităţii locale;

– comisii speciale, cu activitate limitată în timp, înfiinţate pentru derularea unor proceduri sau sarcini impuse de legislaţia în vigoare;

– comisii înfiinţate pentru realizarea unor sarcini sau acţiuni unice, limitate în timp.

(3) Comisiile de specialitate se înfiinţează în baza Dispoziţiei Primarului comunei Răchiţi, judeţul Botoşani.

(4) Membrii comisiilor de specialitate pot fi demnitarii publici din conducerea primăriei, funcţionari publici din aparatul de specialitate al Primarului comunei Răchiţi, judeţul Botoşani, consilieri locali, alţi specialişti din afara aparatului de specialitate al Primarului, stabiliţi de prevederile legale.

Art. 34. Comisiile permanente care funcţionează în cadrul Primăriei comunei Răchiţi, judeţul Botoşani sunt:

 1. Comisia paritară la nivel de instituţie;
 2. Comisia de disciplină la nivel de instituţie;
 3. Comisia de selecţionare a documentelor.

Art. 35. a. Comisiile speciale înfiinţate pentru derularea unor sarcini impuse de legislaţia în vigoare sunt:

 1. Comisia locală de aplicare a Legii nr. 18/1991;
 2. Comisia de inventariere si reevaluare a patrimoniului comunei Răchiţi, judeţul Botoşani.
 3. Comisiile înfiinţate pentru acţiuni sau sarcini unice sunt:
 4. Comisii de licitaţie pentru bunuri, servicii sau lucrări, conform procedurilor de achiziţii publice;
 5. Comisii de examinare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Răchiţi, judeţul Botoşani;
 6. Comisii de soluţionarea contestaţiilor la concursurile de ocupare a posturilor din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului comunei Răchiţi, judeţul Botoşani.

 1. Comisia pentru recepționarea materialelor furnizate în baza comenzilor, contractelor de achiziție publică, precum și a materialelor antiderapante și de balastieră.

CAPITOLUL 4 REGULI SI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE

Art. 36 Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea prin care mai multe compartimente din aparatul de specialitate al Primarului conlucrează în vederea aducerii la îndeplinire a unor anumite sarcini. Procedurile de lucru generale stabilesc reguli de funcţionare care trebuie respectate întocmai de către toţi salariaţii pentru a asigura respectarea procedurilor si buna funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 37. Procedura de efectuare a achiziţiilor publice de produse, servicii sau lucrări stabileşte modul de efectuare a achiziţiilor publice pentru dotările, serviciile sau lucrările necesare de efectuat pentru derularea programului de investiţii, servicii publice, administrare a domeniului public, dotări proprii, etc., cuprinse în planurile si programele aprobate de consiliul local si finanţate din bugetul local sau din alte fonduri publice atrase

conform Anexa nr. 4

Art. 38. Procedura de elaborare, încheiere si urmărire a contractelor stabileşte modul de iniţiere, întocmire, semnare, urmărire, publicare si gestionare a contractelor economice, de achiziţii publice, de vânzare sau cumpărare, închiriere, concesiune, asociere, etc., încheiate de autoritatea administraţie publice locale în numele Primăriei comunei Răchiţi, judeţul Botoşani, conform procedurii descrise în Anexa nr. 5

Art. 39. (1) Elaborarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Răchiţi, judeţul Botoşani are la bază:

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

– Legea bugetară anuală;

– Legea nr. 215/2001 republicată, actualizată, privind administraţia publică locală.

(2) Procedura privind elaborarea, conţinutul si structura bugetului local sunt cele stabilite în Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Cap. III, Secţiunea 1.

(3) Calendarul de elaborare al bugetului local vor respecta prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Cap. III, Secţiunea 2.

Art. 40. (1) Procedura de angajare si de decontare a cheltuielilor bugetare se face în baza reglementărilor prevăzute în:

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

– OMFP nr. 1.792/2002 privind angajarea, lichidarea si ordonanţarea la plata cheltuielilor.

(4) Circuitul documentelor, precum si obligaţiile si atribuţiile în ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor se face în conformitate cu Normele proprii privind aplicarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata (ALOP) cheltuielilor din bugetul comunei Răchiţi, judeţul Botoşani, organizarea, evidenţa si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Dispoziţie a Primarului, prezentată în Anexa nr. 6 la prezentul Regulament.

Art. 41 (1) Procedura privind administrarea Paginii oficiale de internet a comunei Răchiţi este prezentată în Anexa nr. 7 la prezentul Regulament.

Art. 42 (1) Procedura privind înregistrarea, circulaţia si operarea documentelor stabileşte modul de înregistrare, repartizare, evidenţă, rezolvare a răspunsurilor,eliberarea documentelor si răspunderea personalului pentru documentele înaintate primăriei comunei Răchiţi conform procedurii descrise în Anexa nr. 8.

2) Persoana care redactează documentul (adeverinţă, referat, dispoziţie, etc., are obligaţia de a semna în dreptul iniţialelor pe exemplarul care rămâne în instituţie

Art. 43. Procedura Gestionării si Comunicării Informaţiilor de Interes Public stabileşte modul de asigurare a accesului la informaţiile de interes public, aşa cum sunt ele definite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, conform Anexa nr. 9

Art.44 (1) Procedura privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborarea a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor, conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, stabileşte modul de întocmire si publicitate a documentelor si organizarea dezbaterilor privind participarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor, conform Anexa nr. 10

(2) Informaţiile care se publică obligatoriu, sub formă de anunţ, în mass-media locală si,de la caz la caz, în mass-media centrală, sunt:

– ocuparea prin concurs a unor posturi vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Răchiţi;

– anunţurile de licitaţie pentru achiziţii publice, vânzări de bunuri, închirieri,concesionări;

– anunţuri privind dezbaterea publică a unor proiecte de hotărâri cu caracter normativ sau alte dezbateri publice de interes general;

– hotărâri cu caracter normativ ale Consiliului local al comunei Răchiţi;

– alte anunţuri de interes public general, de interes local sau obligatorii conform unor prevederi legale.

(3) Transmiterea anunţurilor se face prin în baza unui referat al compartimentului de resort, care va cuprinde: textul anunţului, data apariţiei, numărul de apariţii si zilele de apariţie.

Art. 45. (1) Procedura privind perfecţionarea profesională a salariaţilor stabileste modalităţile de selectare si participare a angajaţilor la cursurile de perfecţionare, în vederea asigurării formării profesionale conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, conform Anexa nr. 11

(2) Formele prin care se realizează formarea profesională a salariaţilor sunt:

– programe de formare profesionale organizate de către furnizorii de programe autorizaţi,

– instructaje interne,

– participarea la conferinţe si seminarii, în ţară sau în străinătate.

(3) Cheltuielile privind participarea la programele de formare profesională se suportă din bugetul local, conform planului anual întocmit în cursul lunii ianuarie a fiecărui an calendaristic.

(4) Propunerile de participare la programele de perfecţionare se realizează luând în calcul evaluarile performanţelor profesionale individuale, a modificărilor intervenite în legislaţie, respectiv necesităţile de pregătire profesională ale compartimentului.

Art. 46. Procedura privind declararea averii si a celei de interese. Asigurarea exercitării funcţiilor si demnităţilor publice în condiţii de imparţialitate, integritate, transparenţă, prin organizarea în mod unitar si instituţionalizat a activităţii de control al averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor respective si a verificării conflictelor de interese, precum si de sesizare a incompatibilităţilor este reglementată de Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei

Naţionale de Integritate, conform Anexa nr. 12 a și 12 b.

 

CAPITOLUL 5 ALTE REGLEMENTĂRI

Art. 47.(1) Salariaţii Primăriei au obligaţia de a utiliza tehnica de calcul din dotare –calculatoare, imprimante, copiatoare – numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii

sarcinilor ce le-au fost atribuite.

(2) Este interzisă permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara instituţiei.

(3) In cazul apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea aparaturii, salariaţii au obligaţia de a anunţa defecţiunea.

(4) Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicaţii, instalarea si utilizarea jocurilor pe calculator.

Art. 48. (1) Salariaţii Primăriei au obligaţia utilizării telefoanelor mobile, fixe, precum si a autoturismelor din dotare numai în interes de serviciu, cu respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoturismele autorităţilor administraţiei publice si instituţiile publice, cu completările si modificările ulterioare.

Art. 49. Autoturismul din dotare este folosit numai în scop de serviciu, conform programării.

Art. 50 În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin conform legii şi prezentului regulament, conducătorii compartimentelor au următoarele atribuţii:

– organizează activitatea propriilor compartimente şi repartizează sarcinile şi îndatoririle de serviciu pentru fiecare angajat;

– șeful biroului și coordonatorii compartimentelor au obligaţia să stabilească în fișele posturilor și în sarcinile de serviciu ale personalului din subordine toate activităţile si răspunderile pentru îndeplinirea atribuţiilor generale si specifice ale structurii din subordine.

– detaliază atribuţiile compartimentului pe care îl conduc, cu precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare funcţie de execuţie, prin elaborarea pentru fiecare subordonat a fişelor de post;

– au iniţiativă şi iau măsuri, după caz, în rezolvarea măsurilor specifice domeniilor de activitate ale compartimentelor pe care le conduc;

– asigură cunoaşterea de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare, specifică fiecărui domeniu de activitate;

– îndrumă, urmăresc şi verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea fiecărui angajat în rezolvarea legală, corespunzătoare şi de calitate a tuturor sarcinilor încredinţate, în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată;

– evaluează din punct de vedere profesional personalul din subordine la perioade de timp stabilite în conformitate cu prevederile legale;

– repartizează corespondenţa, răspunde de soluţionarea curentă a problemelor, avizează şi semnează lucrările compartimentului;

– asigură şi răspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a cererilor, sesizărilor şi scrisorilor petenţilor şi a diferitelor autorităţi sau instituţii;

– propun şi, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii din cadrul compartimentului, colaborează şi conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, răspunzând cu promptitudine la solicitările acestora;

– răspund de creşterea gradului de competenţă profesională şi de asigurarea unui comportament corect în relaţiile cu cetăţenii, în scopul creşterii prestigiului funcţionarului public şi a celorlalţi angajaţi ai primăriei;

– răspund conform reglementărilor în vigoare şi prezentului regulament faţă de şeful ierarhic superior, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă

Art. 51 Atribuţiile comune APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Biroul si compartimentele din structura aparatului de specialitate au următoarele atribuţii generale comune:

 1. întocmirea si promovarea către Primar a rapoartelor de specialitate în vederea iniţierii proiectelor de hotărâri din domeniul propriu de activitate; întocmirea întregii documentaţii: proiect de hotărâre, expunere de motive, raport de specialitate cu 30 de zile înaintea publicării ordinii de zi, cu respectarea procedurii descrise în Anexa nr.3.
 2. realizarea la termen a tuturor acţiunilor si activităţilor instituţiei în domeniul propriu de activitate;
 3. întocmirea bugetelor proiectelor, programelor si activităţilor proprii; întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară si de plată ale activităţilor din cadrul Biroului buget, finanţe, impozite si taxe;
 4. întocmirea informărilor periodice legate de activitatea proprie, a agendei de lucru a biroului, întocmirea unui calendar cu activităţile anuale cu caracter permanent din cadrul compartimentelor;
 5. participarea la şedinţele Consiliului local al comunei Răchiţi, judeţul Botoşani, ori de câte ori este necesar;
 6. soluţionarea în termenul legal a tuturor cererilor, petiţiilor, reclamaţiilor, sugestiilor etc. adresate instituţiei.
 7. îndeplinirea oricăror altor atribuţii, sarcini si lucrări din domeniul propriu de activitate, încredinţate verbal, în scris sau dispuse prin act administrativ emis de către Primar.
 8. să urmărească si să cunoască permanent modificările legislative care reglementează domeniul de activitate propriu, fiind răspunzător pentru toate consecinţele care apar datorită aplicării necorespunzătoare sau a neaplicării unor prevederi legale în activitatea pe care o desfăşoară.
 9. respectarea tuturor regulamentelor si a procedurilor de lucru aprobate în cadrul autorităţii.
 10. gestionarea actelor si arhivarea acestora,
 11. asigurarea relaţiei de comunicare si de fluidizare a informaţiilor de natură tehnică dintre birou si celelalte compartimente din cadrul Primăriei;
 12. urmărirea punerii în aplicare de către compartimentele instituţiei a hotărârilor Consiliului local ce cad în sarcina lor de activitate;
 13. întocmirea documentaţiilor si urmărirea derulării procedurilor de achiziţii publice pentru lucrările, serviciile si dotările din domeniul de activitate, respectiv întocmirea contractelor în vederea derulării serviciilor, lucrărilor si dotărilor pentru care s-au ținut licitaţii conform regulamentelor Anexa nr.4 si Anexa nr.5.

 

CAPITOLUL 6 DISPOZIȚII FINALE

Art. 52 Prezentul Regulament de Organizare si Funcţionare a fost redactat în baza propunerilor compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei Comunei Răchiţi care răspund de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea atribuţiilor prevăzute.

Art. 53 Problemele legate de interpretarea prezentului Regulament se soluţionează prin dispoziţia primarului.

Art. 54 Compartimentele din structura organizatorica a Primăriei Comunei Răchiţi transmit, în termenul prevăzut, la solicitarea compartimentului Resurse Umane propuneri pentru Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, organigrama, statul de funcţii şi numărul de posturi.

Art. 55 Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Comunei Răchiţi au obligaţia de a comunica compartimentului Resurse Umane orice modificare intervenită in atribuţiile specifice domeniului de activitate, urmare a punerii în aplicare a legislaţiei apărute ulterior aprobării prezentului regulament, precum şi aplicării, conform legii, a hotărârilor C. L. şi dispoziţiilor Primarului

Art. 56 Modificările intervenite în atribuţiile compartimentelor din structura organizatorică se aprobă prin “fişa postului” personalului acestora.

Art. 57 În termen de 30 zile de la data comunicării dispoziţiei de adoptare a prezentului Regulament factorii responsabili vor reactualiza fişele posturilor pentru toţi funcţionarii publici şi contractuali din subordine.

Art. 58 Toţi salariaţii Primăriei Comunei Răchiţi răspund de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei in vigoare specifice domeniului de activitate.

Art. 59 Circuitul documentelor care rezultă din îndeplinirea atribuţiilor compartimentelor Primăriei Comunei Răchiţi aprobate prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare va fi aprobat prin dispoziţia Primarului.

Art. 60 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

Art. 61 Regulamentul de Organizare si Funcţionare se modifică şi completează, conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.

Art. 62 Regulamentul de Organizare si Funcţionare se reactualizează ca urmare a modificării organigramei Primăriei Comunei Răchiţi, sau ori de câte ori se impune.

Art. 62 Prezentul regulament poate fi modificat prin dispoziţia expresă a primarului.

Art.63. Anexele 1- 10 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1   Organigrama

Anexa nr. 2   Regulamentul Intern

Anexa nr. 3     Secretar Privind modalitatea de întocmire a Proiectelor de hotărâri de

consiliu, a Referatelor de specialitate si a Expunerii de motive

Anexa nr. 4     Procedura de efectuare a achiziţiilor publice

Anexa nr. 5     Procedura de efectuare a achiziţiilor publice

Anexa nr. 6     Norme proprii privind aplicarea prevederilor Ordinul Ministrului Finanţelor

publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea,

ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul Primăriei comunei Răchiţi,

judeţul Botoşani, organizarea,evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare

si legale

Anexa nr. 7   Procedura privind administrarea Paginii oficiale de internet

Anexa nr.8    Regulament de funcţionare privind înregistrarea, circulaţia şi păstrarea actelor

în cadrul Primăriei comunei Răchiţi, judeţul Botoşani

Anexa nr. 9     Procedura Gestionării si Comunicării Informaţiilor de Interes Public

Anexa nr. 10 Procedura privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborarea a actelor

Anexa nr. 11 Privind procesul de identificare a necesităţilor de instruire şi a programului

Anual de perfecţionare a personalului din cadrul instituţiei

Anexa nr. 12 a Procedura privind declaraţia de interese

Anexa nr. 12 b Procedura privind declaraţia de avere