HOTĂRÂRE CLSU NR. 3 /25.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA CORDĂRENI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂREA NR. 3
privind reactualizarea Planului de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație în contextul prevenirii transmiterii virusului Covid 19 pe teritoriul comunei Cordăreni
Comitetul pentru Situații de Urgență al comunei Cordăreni,
urmare a adresei C.J.S.U. Botoșani nr. 1304285 din 25.03.2020 ,
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 1/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile , funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare,
în contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus și adoptarea măsurilor stabilite și prin hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Botoșani – ,,Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație în contextul prevenirii transmiterii virusului COVID 19,, actualizat prin Hotărârea nr. 16 din 25.03.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul comunei Cordăreni,
luând în considerare Ordonanța Militară nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19,
în temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și d) și alin.7 lit. , art.134 lit.4 (h)şi art. 139, alin. (1), alin. (5), lit. a), coroborat cu art. 5, alin. (1), lit. e) și art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRÂŞTE:
Art. 1 . Se aprobă reactualizarea Planului de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație în contextul prevenirii transmiterii virusului Covid 19 pe teritoriul comunei Cordăreni, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din acesta.
Art.2 . Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Cordareni.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin grija centrului operativ al CLSU și se va comunica membrilor C.L.S.U Cordăreni și Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani- centrului operațional.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
P R I M A R
Constantin – Cristian Dumitras

CORDARENI,
25.03.2020
ANEXA la Hotărârea nr. 3 din 25.03.2020
PLAN DE MĂSURI DE PROTECȚIE, OBLIGAȚII ȘI RESTRICȚII
CE TREBUIE RESPECTATE DE CĂTRE POPULAȚIE ÎN CONTEXTUL
PREVENIRII TRANSMITERII VIRUSULUI COVID 19
care se aplică începând cu data de 25.03.2020

□ Începând cu ora 12.00 se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
□Pe raza comunei Cordăreni, circulația persoanelor în afaralocuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19(descrise în Planul de măsuri aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 18.03.2020 a CLSU Cordăreni) și cu evitarea formării oricărui grup de persoane, prin grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.
□ Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:
a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
□Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.
□Pentru verificarea motivului deplasării:
a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
□Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute mai sus se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
a)Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
b)Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.
Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.
□Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/ clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1.5 metri.
□Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmiose în mass-media sau online.
□Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat( botez/cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora.
□Se menține suspendarea temporară a activității cabinetului dentar de pe raza comunei Cordăreni, prin excepție , fiind permise intervențiile stomatologice de urgență.
□Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID – 19 , care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază. Pentru asigurarea transportului se vor folosi mijloace de transport asigurate de Serviciul Județean de Ambulanță/ Insopectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani.
^ Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID -19 , care părăsesc locația în care au fost plasate, fără aprobarea autoprităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
^ Măsurile sdispuse nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.
□Începând cu data de 25 martie ora 12.00 se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.
□ Autoritatea administrației publică locală Cordăreni are obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani , fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor :

– asistentul comunitar și asistentul social vor întocmi liste cu evidența persoanelor în vărstă de peste 65 de ani , fără susținători sau altă formă de ajutor ;
Răspunde – Moșneguțu Cristina – asistent comunitar
Dănilă Claudia – asistent social
– echipe formate din asistent comunitar și voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Cordăreni se vor deplasa la aceste persoane pentru a afla necesitățile lor (medicamente , alimente, etc) pentru perioada de stare urgență : tot aceste echipe se vor ocupa de sprijinul în a livra aceste necesități ;
Răspunde – Moșneguțu Cristina –localitatea Satul Nou
Muraru Dumitru

Moșneguțu Cristina –localitatea Cordăreni (Moară)
Verniceanu Mihai

Moșneguțu Cristina –localitatea Cordăreni (principală)
Iftode Dan

Moșneguțu Cristina –localitatea Grivița (nouă)
Onciu Neculai

Moșneguțu Cristina –localitatea Grivița (veche)
Alexa Vasile

Moșneguțu Cristina –localitatea Slobozia
Nistor Adrian

– consultarea cu medicul de familie pentru eliberarea pe o perioada de 2 luni a medicamentelor , persoanelor cu probleme medicale cronice, livrarea făcându-se de către asistentul comunitar

Răspunde – Moșneguțu Constantin Didi – medic familie
Moșneguțu Cristina – asistent comunitar

^ Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal, în ziua de vineri, până la ora 16.00, la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției constituit la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,, Nicolae Iorga,, al județului Botoșani, la adresa de email : centrul_ operațional@isubotoșani.ro.
^ Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Cordăreni va identifica modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la prezenta măsură. Ca modali tăți de sprijin va fi implicat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Cordăreni( prin voluntari).

Prezentele măsuri vin în reactualizarea ,,Planului de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație în contextul prevenirii transmiterii virusului COVID-19,, aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 25.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Cordăreni.