Hotărâre CLSU NR. 4

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA CORDĂRENI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂREA NR. 4
privind completarea Planului de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație în contextul prevenirii transmiterii virusului Covid 19 pe teritoriul comunei Cordăreni
Comitetul pentru Situații de Urgență al comunei Cordăreni,
urmare a adresei C.J.S.U. Botoșani nr. 1304435 din 30.03.2020 ,
în temeiul prevederilor art.22 din O.U.G. nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată și modificată prin Legea nr.15 din 28.02.2005,O.U.G. nr.1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G nr.89 din 23.12.2014, ale art.2 din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile , funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 8 și 9 din Regulamentul privind organizarea, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență în comuna Cordăreni
în contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus și adoptarea măsurilor stabilite și prin hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Botoșani – ,,Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație în contextul prevenirii transmiterii virusului COVID 19,, actualizat prin Hotărârea nr. 23 din 30.03.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul comunei Cordăreni,
luând în considerare Ordonanța Militară nr. 4 din 29 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19,
în temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și d) și alin.7 lit. , art.134 lit.4 (h)şi art. 139, alin. (1), alin. (5), lit. a), coroborat cu art. 5, alin. (1), lit. e) și art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRÂŞTE:
Art. 1 . Se aprobă reactualizarea Planului de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație în contextul prevenirii transmiterii virusului Covid 19 pe teritoriul comunei Cordăreni, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din acesta.
Art.2 . Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Cordareni.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin grija centrului operativ al CLSU și se va comunica membrilor C.L.S.U Cordăreni și Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani- centrului operațional.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
P R I M A R
Constantin – Cristian Dumitras
CORDARENI,
31.03.2020
ANEXA la Hotărârea nr. 4 din 31.03.2020
PLAN DE MĂSURI DE PROTECȚIE, OBLIGAȚII ȘI RESTRICȚII
CE TREBUIE RESPECTATE DE CĂTRE POPULAȚIE ÎN CONTEXTUL
PREVENIRII TRANSMITERII VIRUSULUI COVID 19
care se aplică începând cu data de 30.03.2020

□ Pe raza comunei Cordăreni, circulația persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID- 19 ( descrise în Planul de măsuri aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 25.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de UrgenȚă al comunei Cordăreni) și cu evitarea formării oricărui grup de personae, prin grup de persoane se înțelege unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună. Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusive circulației pietonale.

□ Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00 dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.
* Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
* Circulația persoanelor prevăzute la alin.(1), în afara locuinței/gospodăriei, este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei. Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.

□ Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.

□ Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
* Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

Prezentele măsuri vin în reactualizarea ,,Planului de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație în contextul prevenirii transmiterii virusului COVID-19,, emise de Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Cordăreni, pe timpul Stării de Urgență la nivelul României.